TheFalconEyesNP-F750SpareBatteryisa7.4VLI-IONbattery.TheNP-F750hasacapacityof4600mAh.

ThebatterycanbeusedwiththefollowingLEDlamps:

  • MV-AD1
  • DV-216VC-K2
  • DV-384CT-K2
  • DV-256V
  • DV-320VC
  • DV-300F2
SonyCCD-SC5 SonyDCR-TRV103 SonyCCD-SC65 SonyDCR-TRV110 SonyCCD-TR1 SonyDCR-TRV120 SonyCCD-TR200 SonyDCR-TRV130 SonyCCD-TR215 SonyDCR-TRV210 SonyCCD-TR3 SonyDCR-TRV310 SonyCCD-TR300 SonyDCR-TRV315 SonyCCD-TR3000 SonyDCR-TRV320 SonyCCD-TR3300 SonyDCR-TRV5 SonyCCD-TR416 SonyDCR-TRV510 SonyCCD-TR500 SonyDCR-TRV520 SonyCCD-TR516 SonyDCR-TRV525 SonyCCD-TR517 SonyDCR-TRV7 SonyCCD-TR555 SonyDCR-TRV720 SonyCCD-TR57 SonyDCR-TRV820 SonyCCD-TR67 SonyDCR-TRV9 SonyCCD-TR716 SonyDCR-TRV900 SonyCCD-TR76 SonyDCR-TV900E SonyCCD-TR818 SonyDCR-VX2000 SonyCCD-TR845 SonyDCR-VX2000E SonyCCD-TR87 SonyDCR-VX2001 SonyCCD-TR8E SonyDCR-VX2100 SonyCCD-TR910 SonyDCR-VX2100E SonyCCD-TR917 SonyDCR-VX700 SonyCCD-TR918 SonyDCR-VX9 SonyCCD-TR930 SonyDCR-VX9000 SonyCCD-TR940 SonyDSR-200 SonyCCD-TRT97 SonyDSR-250 SonyDCR-TR8000 SonyDSR-300 SonyDCR-TR8100 SonyDSR-PD100A SonyCCD-TRV101 SonyDSR-PD150 SonyCCD-TRV119 SonyDSR-PD170 SonyCCD-TRV15 SonyDSR-PD190P SonyCCD-TRV16 SonyEVO-250 SonyCCD-TRV215 SonyGV-A500 SonyCCD-TRV25 SonyGV-A500E SonyCCD-TRV26E SonyGV-D200 SonyCCD-TRV3000 SonyGV-D800 SonyCCD-TRV315 SonyGV-HD700E SonyCCD-TRV35 SonyHDR-FX1 SonyCCD-TRV35E SonyHDR-FX1000E SonyCCD-TRV36 SonyHDR-FX7E SonyCCD-TRV36E SonyHDV-FX1 SonyCCD-TRV37 SonyHDV-Z1 SonyCCD-TRV4 SonyHVL-20DW SonyCCD-TRV41 SonyHVL-ML20 SonyCCD-TRV43 SonyHVR-HD1000U SonyCCD-TRV46 SonyHVR-V1J SonyCCD-TRV51 SonyHVR-Z1 SonyCCD-TRV517 SonyHVR-Z1E SonyCCD-TRV57 SonyHVR-Z1J SonyCCD-TRV58 SonyHVR-Z1N SonyCCD-TRV615 SonyHVR-Z1P SonyCCD-TRV62 SonyPLM-A35(Glasstron) SonyCCD-TRV65 SonyPLM-A55(Glasstron) SonyCCD-TRV66 SonyCyber-shotDSC-CD100 SonyCCD-TRV67 SonyCyber-shotDSC-CD250 SonyCCD-TRV68 SonyCyber-shotDSC-CD400 SonyCCD-TRV715 SonyCyber-shotDSC-D700 SonyCCD-TRV716 SonyCyber-shotDSC-D770 SonyCCD-TRV72 SonyGV-D800 SonyCCD-TRV720 SonyMVC-FD100 SonyCCD-TRV75 SonyMVC-FD200 SonyCCD-TRV78E SonyMVC-FD5 SonyCCD-TRV81 SonyMVC-FD51 SonyCCD-TRV815 SonyMVC-FD7 SonyCCD-TRV82 SonyMVC-FD71 SonyCCD-TRV85 SonyMVC-FD73 SonyCCD-TRV87 SonyMVC-FD75 SonyCCD-TRV88 SonyMVC-FD81 SonyCCD-TRV90 SonyMVC-FD83 SonyCCD-TRV91 SonyMVC-FD85 SonyCCD-TRV93 SonyMVC-FD87 SonyCCD-TRV95 SonyMVC-FD88 SonyCCD-TRV98 SonyMVC-FD90 SonyCCD-TRV99 SonyMVC-FD91 SonyDCR-TRV125 SonyMVC-FD91AOL SonyDCR-TRV420 SonyMVC-FD92 SonyDCR-TRV620 SonyMVC-FD95 SonyDCR-TR7000 SonyMVC-FD97

TheNP-F750hasa1yearwarrantyperiod.

Falcon Eyes Battery NP-F750 for MV-AD1/DV-256V/DV-320VC

SKU: 2905961
£26.96Price